LDAA įstatai

Į R E G I S T R U O T A
Kauno rajono savivaldybėje
1998 m. vasario mėn. 12 d.
Potvarkiu Nr. 90P
Registracijos Nr.ĮA98-5
Kodas 159953943

LIETUVOS DARŽOVIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS
ĮSTATAI

 

1. Bendroji dalis

1.1. Daržovių augintojų asociacija (toliau Asociacija) atstovauja augintojų ekonominius interesus ir yra laisvanoriška, savarankiška ne pelno siekianti juridinių ir fizinių asmenų sąjunga, savo veikla koordinuojanti ir vykdanti narių uždavinius.
1.2. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais bei šiais įstatais.
1.3. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už savo asociacijos prievoles.
1.5. Asociacijos veiklos laikas neribojamas.
1.6. Asociacija yra juridinis asmuo, turi sąskaitas bankuose, antspaudą bei simboliką.
1.7. Oficiali Asociacijos būstinė yra Lietuvos sodininkystes ir daržininkystes institutas, Babtai, 4335 Kauno raj., Lietuva.

2. Pagrindiniai Asociacijos veiklos tikslai ir funkcijos

2.1. Asocijacijos pagrindiniai tikslai yra:
2.1.1. Tenkinti savo narių poreikius, susijusius su daržovių ir bulvių gamyba rinkos sąlygomis, prekiniu jų paruošimu ir rinkodara,
2.1.2. Remti aukštos kokybės daržovių ir bulvių produkcijos gamybą.
2.1.3. Plėtoti Asociacijos narių integracijos ir kooperacijos formas.
2.1.4. Bendradarbiauti ekonominiais ir profesiniais klausimais su Lietuvos ir užsienio šalių partneriais.
2.1.5. Atstovauti ir ginti Asociacijos narių bendrus interesus santykiuose su visuomene, valstybinės valdžios ir valdymo institucijomis, kitomis organizacijomis.
2.1.6. Formuoti šalies daržovių vystymo politiką.
2.1.7. Padėti Asociacijos nariams diegti mokslo rekomendacijas bei praktinį patyrimą, kelti profesinę kvalifikaciją.

2.2. Šiems tikslams įgyvendinti Asociacija:

2.2.1. Koordinuoja Asociacijos narių veiklą sprendžiant kompleksines gamybos, produkcijos kokybės, rinkodaros, ekonomikos, ekologijos ir kitas problemas;
2.2.2. Pagal narių interesus steigia kooperatyvus, įmones ir bendroves;
2.2.3. Steigia Asociacijos padalinius, atstovybes pagal ūkinius, profesinius ir teritorinius interesus;
2.2.4. Sudaro nuolatines arba laikinas specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos narių aktualiems daržovių auginimo, prekinio paruošimo ir rinkodaros klausimams spręsti;
2.2.5. Kaupia informaciją ir analizuoja daržovių produkcijos paklausą ir pasiūlą vidaus ir užsienio rinkose, teikia informaciją savo nariams, leidžia periodinius ir vienkartinius leidinius, reklamuoja produkciją įstatymų numatyta tvarka;
2.2.6. Tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp biznio partnerių, parenka ir pasiūlo optimalius prekybos organizavimo projektus;
2.2.7. Bendradarbiauja su užsienio šalių organizacijomis, firmomis, jų atstovais;
2.2.8. Koordinuoja gamybos priemonių, būtinų asociacijos narių veiklai plėsti, užpirkimą;
2.2.9. Sudaro asociacijos narių produkcijos kokybės ir pakuotės standartus, prekių apipavidalinimą;
2.2.10. Dalyvauja valstybinių programų, susijusių su daržininkyste ir bulvininkyste, rengime. Šiais klausimais Respublikos Seimui, Vyriausybei, Žemės ir miškų ūkio bei kitomis ministerijomis ir valstybinėms tarnyboms siūlo įstatyminių ir poįstatyminių bei kitų norminių aktų projektus, teikia pasiūlymus, susijusius su Asociacijos narių interesais;
2.2.11. Organizuoja savo narių kvalifikacijos kėlimą, mokymąsi ir stažuotes Lietuvoje bei užsienio šalyse, padeda plėtoti augalų daržininkystės mokslą; rengia parodas, muges, konferencijas ir kitus mokslinius – gamybinius renginius, organizuoja gamybines ir kūrybines komandiruotes;
2.2.12. Gavusi Asociacijos narių įgaliojimus, jų vardu sudaro sutartis su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įmonėmis bei ūkiniais partneriais ir atstovauja Asociacijos narių interesus;
2.2.13. Jungiasi į Asociacijų sąjungas (konfederacijas), išstoja iš jų, per deleguotus atstovus dalyvauja Lietuvos žemės ūkio rūmų veikloje.

2.3. Asociacijos veiklos rūšys pagal klasifikatorių:

2.3.1. Verslininku federacijų ir asociacijų veikla.

3. Asociacijos nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. Asociacijos nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys, pagrindinėje gamybos veikloje profesionaliai auginantys daržoves ir bulves, pripažįstantys šiuos įstatus, mokantys nustatyto dydžio ir rūšių mokesčius bei įnašus, aktyviai dalyvaujantys Asociacijos veikloje;
3.2. Į Asociaciją stojama parašius pareiškimą, sumokėjus stojamąjį ir nario mokesčius, pateikus duomenis apie ūkinę veiklą, susijusią su daržininkyste ir bulvininkyste. Prezidiumas artimiausiame posėdyje svarsto stojančiojo į Asociaciją pareiškimą ir laike dviejų savaičių informuoja jį apie priimtą sprendimą. Stojančiojo pareiškimas gali būti nepatenkintas arba atidėtas metams laiko, jeigu verčiamasi mėgėjiška daržininkyste ar bulvininkyste, turimos žinios netenkina šios srities profesinio lygio, jei mažos ūkinės veiklos apimtys;
3.3. Asociacijoje negali būti mažiau kaip trys nariai.
3.4. Asociacijos nariai turi teisę:

3.4.1. Dalyvauti Asociacijos reikalų tvarkyme, rinkti bei būti išrinktam į valdymo ir kontrolės organus;
3.4.2. Dalyvauti įgyvendinant Asociacijos projektus ir programas, taip pat laikinose specialistų (ekspertų, konsultantų) grupėse;
3.4.3. Gauti iš Asociacijos konsultacijas ir kitą paramą, gamybos ir rinkodaros vystymui bei interesų gynimui;
3.4.4. Gauti iš Asociacijos informaciją, susijusią su jos veikla, teikti pasiūlymus darbui gerinti;
3.4.5. Išstoti iš Asociacijos apie tai prieš 3 mėnesius raštu pranešus asociacijos valdybai.

3.5 Asociacijos narių pareigos:

3.5.1. Visi nariai privalo laikytis Asociacijos įstatų, dalyvauti jos veikloje, mokėti stojamąjį ir nario mokestį. Mokėti tikslinius įnašus konkrečioms programoms įgyvendinti, saugoti komercines paslaptis;
3.5.2. Nariai privalo vykdyti Asociacijos valdymo organų nutarimus bei sprendimus;

3.6. Už Asociacijos įstatų pažeidinėjimą, valdybos nutarimu, narys gali būti pašalintas. Narystei nutrūkus, stojamieji ir nario mokesčiai bei tiksliniai įnašai negrąžinami
3.7. Iš Asociacijos išstojama pateikus pareiškimą ir atsiskaičius su valdyba už turtinius bei finansinius įsiskolinimus. Jeigu dėl nario išstojimo Asociacija negali vykdyti savo įpareigojimų, kurie buvo prisiimti dalyvaujant išstojančiam nariui, išstojantysis privalo kompensuoti dėl to atsirandančius Asociacijos ir jos narių nuostolius arba baigti vykdyti savo įsipareigojimus. Sprendimą priima valdyba.

4. Asociacijos organizacinė struktūra ir valdymas

4.1. Asociacijos organizacinę struktūrą sudaro:

4.1.1. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas;
4.1.2. Asociacijos valdyba;
4.1.3. Asociacijos valdybos pirmininkas;
4.1.4. Administracijos vadovas - direktorius;
4.1.5. Revizorius.

4.2. Asociacijos valdymo organai yra visuotinis susirinkimas, valdyba, valdybos pirmininkas, direktorius.
4.3.Asociacijos narių skaičiui viršijus 200, visuotinis narių susirinkimas gali būti pakeistas atstovų susirinkimu. Šį spendimą, o taip pat atstovų rinkimų tvarką, atstovavimo normą nustato Asociacijos narių susirinkimas.

5. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas

5.1. Visuotinis Asociacijos narių (atstovų) susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas, šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus. Visuotinio susirinkimo vietą, laiką ir darbo tvarką Asociacijos valdyba paskelbia ne vėliau kaip prieš mėnesį.
5.2. Visuotinis susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių arba ne mažiau kaip 2/3 atstovų. Jei į visuotinį susirinkimą nesusirinko minėtas atstovų skaičius, jis šaukiamas pakartotinai ne vėliau kaip po mėnesio. Pakartotinas Visuotinis susirinkimas laikomas teisėtu nepriklausomai nuo dalyvavusių skaičiaus.
5.3. Neeilinius visuotinius susirinkimus gali šaukti valdyba, revizijos komisija arba reikalaujant ne mažiau kaip ketvirtadaliui Asociacijos narių. Visuotinis susirinkimas privalo būti sušauktas per du mėnesius nuo pareikalavimo pateikimo dienos.
5.4. Visuotinis Asociacijos narių susirinkimas:

5.4.1. Priima ir keičia Asociacijos įstatus;
5.4.2. Renka Asociacijos valdybą ir revizorių;
5.4.3. Išklauso ir tvirtina Asociacijos veiklos planą ir sąmatą ateinantiems metams ir valdybos bei revizoriaus ataskaitas už praeitus metus;
5.4.4. Svarsto visuotinio susirinkimo delegatų daugumos nuomone svarbius klausimus bei priima atitinkamus nutarimus, kurie yra privalomi visiems Asociacijos nariams;
5.4.5. Suteikia įgaliojimus valdybai;
5.4.6. Nustato stojamojo ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką;
5.4.7. Priima nutarimą dėl Asociacijos likvidavimo arba reorganizavimo.
5.4.8. Priima nutarimą dėl Asociacijai priklausančių įmonių, visuomeninio informavimo priemonių, struktūrinių padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo. Tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus.

6. Asociacijos valdyba

6.1. Laikotarpyje tarp visuotinių narių susirinkimų Asociacijos valdymo organas yra dviems metams atviru balsavimu išrinkta Asociacijos valdyba. Valdybos nariai renkami visuotiniame susirinkime atviru balsavimu. Išrinktais laikomi tie, kurie surenka daugiausia balsų, bet ne mažiau kaip pusės balsavusių.
6.2. Valdybos narių skaičius - 7, įskaitant valdybos pirmininką.
6.3. Valdybos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.
6.4. Asociacijos valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą į ketvirtį ir laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jo narių. Sprendimai priimami balsų dauguma.
6.5 Asociacijos valdyba:

6.5.1. Renka valdybos pirmininką;
6.5.2. Priima ir šalina Asociacijos narius;
6.5.3. Sudaro ūkinės-finansinės veiklos metinį planą, išlaidų sąmatą, ruošia ataskaitas ir sprendžia kitus Asociacijos turtinius klausimus;
6.5.4. Sudaro specialistų (ekspertų, konsultantų) grupes Asociacijos tikslams ir funkcijoms vykdyti;
6.5.5. Remiantis sąmata tvirtina samdomųjų darbuotojų etatų sąrašą, atlyginimus, nustato jų darbo reglamentą;
6.5.6. Aprobuoja sutartis, sprendžia kitus organizacinius, ūkinius, socialinius, finansinius klausimus;
6.5.7. Priima ir atleidžia Asociacijos administracijos vadovą – direktorių, o esant reikalui paveda eiti administracijos vadovo – direktoriaus pareigas valdybos pirmininkui.

7. Asociacijos valdybos pirmininkas

7.1. Asociacijos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Jis balsų dauguma renkamas valdybos dvejiems metams.
7.2. Asociacijos valdybos pirmininkas:

7.2.1. Organizuoja Asociacijos valdybos darbą ir atsako už visuotinio narių (atstovų) susirinkimo ir valdybos nutarimus;
7.2.2. Atstovauja Asociacijai Lietuvoje ir užsienyje visose valstybinėse ir visuomeninėse organizacijose;
7.2.3. Šių Įstatų apimtyje veikia Asociacijos vardu be papildomų įgaliojimų arba dalį savo teisių bei funkcijų paveda kitiems valdybos nariams arba administracijos vadovui – direktoriui;
7.2.4. Teikia direktoriaus kandidatūrą valdybai.

8. Asociacijos administracijos vadovas – direktorius

8.1. Savo įgaliojimo ribose tvarko Asociacijos einamuosius reikalus, vykdo Asociacijos valdybos ir valdybos pirmininko nutarimus bei nurodymus.
8.2. Asociacijos direktorius:

8.2.1. Atidaro sąskaitas kredito įstaigose, jam suteiktų teisių ribose, disponuoja Asociacijos turtu ir lėšomis;
8.2.2. Kartu su buhalteriu pasirašo finansinius dokumentus;
8.2.3. Suderinęs su valdybos pirmininku, priima ir atleidžia samdomus darbuotojus;
8.2.4. Sudaro sutartis;
8.2.5. Pateikia valdybai Asociacijos metinį balansą, sąmatą bei programų projektus;
8.2.6. Ne rečiau kaip kartą metuose atsiskaito Asociacijos valdybai už savo veiklą bei teikia pasiūlymus Asociacijos veiklos tobulinimo klausimais.

9. Asociacijos revizorius

9.1. Asociacijos finansinę veiklą kontroliuoja Asociacijos revizorius. Jis renkamas atviru balsavimu visuotiniame susirinkime dvejiems metams. Revizorius negali būti Asociacijos valdymo organų nariu.
9.2. Revizorius:

9.2.1. Tikrina Asociacijos finansinę ir ūkinę veiklą ne rečiau kartą metuose;
9.2.2. Apie nustatytus finansinius pažeidimus informuoja atitinkamus Asociacijos valdymo organus;
9.2.3. Revizorius atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui;
9.2.4. Revizorius atsako pagal įstatymą už Asociacijos arba jos narių komercinių paslapčių pagarsinimą.
9.2.5. Revizorius, įstatymų numatyta tvarka, atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą. Valstybės ir savivaldybių lėšų naudojimą turi teisę tikrinti Valstybės kontrolė.

9.3. Asociacijos valdyba, administracija privalo revizoriui pateikti visus jo reikalaujamus buhalterinius-finansinius dokumentus. Esant reikalui revizorius gali pasitelkti ekspertus, kurių darbas apmokamas Asociacijos lėšomis pagal sutartis.

10. Asociacijos skyrių steigimo tvarka

10.1. Skyriai steigiami ir likviduojami valdybos nutarimu. Skyriaus teises ir pareigas nustato valdyba, patvirtindama skyriaus nuostatus. Savo veikloje skyrius vadovaujasi Asociacijos įstatais ir skyriaus nuostatais.
10.2. Skyrius yra Asociacijos padalinys, turintis atskirą buveinę ir nėra juridinis asmuo. Jis veikia asociacijos vardu. Skyriaus turtas nuosavybės teise priklauso Asociacijai, kurį jis valdo ir disponuoja, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Asociacijos įstatais bei skyriaus nuostatais.
10.3. Skyrius turi ūkinį, finansinį organizacinį ir teisinį savarankiškumą, balansą, sąskaitas, antspaudą su savo ir Asociacijos pavadinimu, teisę Asociacijos vardu sudaryti sutartis, įgyti turtines ir neturtines teises ir vykdyti prievoles nuostatais suteiktų įgaliojimų ribose. Struktūrinio padalinio veiklą kontroliuoja revizorius.
10.4. Reorganizuoti, nutraukti skyriaus veiklą gali valdyba savo nutarimu, už kurį balsavo ne mažiau 2/3 valdybos narių.
10.5. Asociacijos valdymo organų nutarimai privalomi ir skyriams. Skyrius už savo veiklą atsiskaito Asociacijos valdymo organams.
10.6. Asociacijos skyrius įregistruojamas, perregistruojamas ir išregistruojamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

11. Asociacijos sąjungos

11.1. Asociacija, visuotino susirinkimo nutarimu, turi teisę jungtis į sąjungas (konfederacijas). Asociacijų sąjunga (konfederacija) gali jungti dvi ir daugiau asociacijų savo bendriems uždaviniams spręsti.

12. Asociacijos turtas ir finansinė veikla

12.1. Asociacijos lėšas sudaro:

12.1.1. Narių stojamieji įnašai, mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
12.1.2. Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos;
12.1.3. Fizinių ir juridinių asmenų neatlyginamai perduotos lėšos ir turtas;
12.1.4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
12.1.5. Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai;
12.1.6. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;
12.1.7. Skolinto kapitalo lėšos;
12.1.8. Kitos teisėtai gautos lėšos.

12.2. Asociacijos lėšos naudojamos:

12.2.1. Asociacijos tikslams, numatytiems įstatuose, įgyvendinti;
12.2.2. Tikslinėms programoms vykdyti;
12.2.3.Valdymo organams ir samdomiems darbuotojams išlaikyti, konsultantams – ekspertams apmokėti, ūkinėms išlaidoms padengti;
12.2.4. Asociacijos renginiams finansuoti.

12.3. Lėšų naudojimo prioritetines kryptis nustato Asociacijos visuotinis susirinkimas ir valdyba.
12.4. Asociacija savarankiškai veda buhalterinę apskaitą, sudaro Asociacijos pajamų – išlaidų sąmatą.
12.5. Visus juridinius dokumentus pasirašo Asociacijos valdybos pirmininkas, o finansinius dekretus dar ir buhalteris.

13. Asociacijos likvidavimas

13.1. Asociaciją gali likviduoti visuotinis narių (atstovų) susirinkimas. Nutarimas yra teisėtas, kai visuotiniame susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių ir už tai pasisako ne mažiau kaip pusė atstovų.
13.2. Asociacija likviduojama įstatymais nustatyta tvarka.

Įstatai priimti Lietuvos daržovių augintojų asociacijos steigiamajame susirinkime 1997 m. spalio 6 d.

Steigėjai:

Juozas Justinas Račkauskas
Kęstutis Bružikas
Julius Lankauskas